ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกันยายน 2554
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายนิพนธ์ แก้วจีนสันติการามวิทยา สพท.สพม. เขต 8
2นายคมกฤต สมบูรณ์ลาออกจากราชการ 
3นางสุมาลี มัยรัตน์วัดอรัญญิกาวาส สพท.สพป.ราชบุรี เขต 4
4นายสุภิญโญ หัวใจฉ่ำลาออกจากราชการ 
5นางสาวศศิญา จุทองวัดบ้านกล้วย สพท.สพป.ราชบุรี เขต 1
6นางสาวชุติมา ศิลาทองลาออกจากราชการ 
7นางสาวณัฐธฌา กองม่วงบ้านโพธิ์ศรี สพท.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 18/07/2554
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10