รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต2นายอธิวัฒน์ พันธ์ประชา 032231071 
101ชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที่ 178นายพีรวัฒน์ ภู่เพชร 032361667 
102ชุมชนวัดประสาทสิทธิ์นายสัมพันธ์ เถามานกูล 032241164 
103ชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรมนายวิบูลย์ พูลทรัพย์ 032241064 
104บ้านดอนไผ่นายสุรวุฒิ จันทนะโสตถิ์ 032360807 
105บ้านดอนฟักทองนายสมชาย ครุฑใจกล้า 032253827 
106บ้านรางสีหมอก  032254983 
107บ้านหนองไก่แก้ว  032246344 
108บ้านหนองสลิด  032241245 
109วัดคูหาสวรรค์นายชนะ พงศ์สุวรรณ 032245353 
110วัดชาวเหนือนายพิศูจน์ มีไปล่ 032365136 
111วัดโชติทายการามนายชาติชาย สังข์ทิตนุ 032241124 
112วัดตาลเรียง(เชยประชานุกูล)นางธนาวดี ท่าใหญ่ 032387111 
113วัดท่าเรือนายสุรเชษฐ์ สายสุดใจ 032263480 
114วัดเนกขัมมารามนายจุฑากาจ มิ่งแก้ว 032254981 
115วัดบัวงามนายเถลิงศักดิ์ อรุณคีรีวัฒน์ 032279215 
116วัดบ้านไร่นายณัฐพร สุกิจญาณ 032365261 
117วัดปรกเจริญนายอุทิศ ยิ่งกำแหง 032250137 
119วัดเวฬุวนารามนางสาวณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม 032367538 
120วัดสนามไชยนายชัยวัฒน์ คำยอด 032253848 
122วัดสีดาราม(เทพเชยประชานุกูล)นางสุรีรัตน์ พงศ์สุวรรณ 032263030 
123วัดหลักหกรัตนารามนายวิทยา ทองคำ 032241148 
124วัดใหม่สี่หมื่น  032263789 
125วัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร)นายบุญฤทธิ์ เกียรติมงคล 032241233 
126วัดอุบลวรรณานายมาโนชญ์ เสมาชัย 032241132 
127อนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุง)นายวิชัย อุดมกุศลศรี 032254646 
201ค่ายลูกเสือบ้านโป่งนายธีรวรรณ สมสุวรรณ 032200371 
202ชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา)นายสมัย เก่งการช่าง 032291214 
203ชุมชนวัดท่าผานายอนุชิต แก้วดี 032201451 
204ชุมชนวัดหนองปลาหมอนายประภาส คูเจริญทรัพย์ 032372579 
205บ้านดอนไม้ลายนางนฤมล ศรีสันต์ 032331037 
206บ้านโป่งยอ(จำเริญ โฆสิตกุล)นายเกรียงศักดิ์ พรมแพน 032330026 
207บ้านลาดใหญ่นายวุฒิชัย ชินรัตน์ 032226377 
208บ้านหนองไก่ขันนายเสน่ห์ คงสบาย 032330028 
209บ้านหนองคานายทวีชัย ชำนาญพูด 032229345 
210บ้านห้วยยางนางสาวศจี ชินอักษร 032330214 
211วัดโกสินารายน์นายไพโรจน์ กุลอึ้งประเสริฐ 032222745 
212วัดเขาขลุงนายชวัช ศรีบานเย็น 032331036 
213วัดเขาแจง  067563723 
214วัดโคกหม้อ(ประชาสามัคคี)นายเฉลิมไชย จำปาศรี 032200368 
215วัดจันทาราม(ตั้งตรงจิตร 5)นายสงัด ผ่องดี 032201334 
216วัดเจริญธรรม(รัฐประชานุเคราะห์)นายธีรภัทร เอกดำรงกิจ 032331035 
217วัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐ ราษฎร์บำรุง)นายวัฒนา ร่มโพธิ์ 032200765 
218วัดตาผา  032200710 
219วัดตาล  032372625 
220วัดบัวงาม  032297408 
221วัดบางพัง  032200370 
222วัดบ้านฆ้องน้อยนางณัฐญา เครือเช้า 032268190 
223วัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์)นายอนันต์ สุริยาศรีสกุล 032287479 
224วัดไผ่สามเกาะ(ปัญญาประชาสามัคคี)นายนิวัติ ม่วงเงิน   
225วัดโพธิ์บัลลังก์นายอรรถวุฒิ แก้วสอาด 032343601 
226วัดโพธิ์รัตนารามนายณปภัช โล่ห์จินดา 032341385 
227วัดม่วงนายเตรียมชัย อุทัยวัฒน์ 032341302 
228วัดมาบแคนางสาวเสาวลักษ์ ประทุมศิริ 032216126 
229วัดยางหักนายสอง เรืองเลิศ 032268391 
231วัดลาดบัวขาวนายเจริญ ลาภศิริอนันต์กุล 032343564 
232วัดลำพยอมนายเศรษฐสิทธิ์ อนันตภักดิ์ 032372228 
233วัดสระตะโก(หันประชาสามัคคี)นางศิริวรรณ สมบูรณ์พันธ์   
234วัดสระสี่มุม    
235วัดสัมมารามนายสุริยา ทับน้อย 032330069 
236วัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)นายสุพรรณ สุวรรณ์นัง 032287123 
237วัดหนองกลางด่านนายมิน ประจวบวัน 032293301 
238วัดหนองประทุนนายบรรพต ใจแสน   
239วัดหนองปลาดุกนางอัมพร วรรณพินิจ 032368010 
240วัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ)นางแสงรัชชา เทพรักษ์ 032293014 
241วัดหนองหญ้าปล้อง  032379184 
242วัดหนองหิน(วิเชียรประชานุกูล)  032372517 
243วัดหนองอ้อ(ธรรมธรใยประชาสามัคคี)นายเฉลิมพงษ์ พิมุจศักดิ์ 032299084 
244วัดหัวโป่ง มิตรภาพที่ 224นางสาวฉัตรกุล แก้วกำเหนิด 032342253 
245วัดหัวหิน  032297337 
246วัดหุบกระทิงนายประหยัด แสงเนียม 032200766 
247วัดใหญ่(บุญเอี่ยมอนุเคราะห์)  032200371 
248วัดอริยวงศาราม(หนองน้ำขาว)นายวิศุทธิ์ อีกจอม 032353988 
249วัดอ้ออีเขียว(รัฐราษฎร์มิตรผลอนุกูล)นายสุชิน ตันติอำนวย 032366181 
250วัดอัมพวนารามนางจุรี อุไรวัฒนา 032200368 
251วันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์)นายสำรวย ศรีทอง 032291253 
252อนุบาลบ้านโป่ง(วัดปลักแรด)นางสาวสมหมาย ลิ้มทุติเนตร 032200626 
301ชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริ่มประชานุกูล)นายประวิช จำปาศรี 032349056 
302ชุมชนวัดใหญ่โพหักนายเจริญ ทองเมือง 032387254 
303บ้านกุ่มนางแสงแข มณีสุทธิดา 032227426 
304วัดแก้ว(รัตนบินวิทยาคาร)นายประชุมพล สืบนุช 032383545 
305วัดดอนคา(ชอบธรรมประชาสรรค์)  032711175 
306วัดดอนเซ่งนายวินัย สุบรรณเกตุ 032381239 
307วัดดอนพรม  032720040 
308วัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล)นายเจษฎา ธีระตระกูล 032387779 
309วัดดอนสาลีนายเฉลิมพล ชาวเกาะ   
310วัดดอนใหญ่(ทรัพย์ประชาสรรค์)นายกิตติ มีไปล่ 032295201 
311วัดตากแดด(รอดประชานุกูล)  032711176 
312วัดตาลเตี้ย  032295234 
313วัดท่าราบ(วันชัยประชานุกูล)นายนรงค์ บัวชุม 032381200 
314วัดทำนบนางสาวสุดารัตน์ ทับสาย 032383331 
315วัดบ้านใหม่นายวุฒิ ภมร 032365218 
316วัดลำน้ำ(กัลยาณราษฎร์บำรุง)นายมณฑล อินทรสันติ 032295142 
317วัดสามัคคีธรรมนายสุรินทร์ พูลละเอียด 032387018 
318วัดหนองม่วงนางสาววนิดา บุญสม   
319วัดหนองเอี่ยนนายสุพจน์ อิ่มแสงจันทร์ 032232433 
320วัดหลวง  032232182 
321วัดหัวโพนางกุณต์ญา อนันต์โชต 032381006 
322วัดเหนือนางมัลธนา แก้วสุวรรณ 032381188 
323วัดแหลมทองนางสาวเขมพัต แสงทอง 032381240 
324อนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ)นายประมวญ นาควิมล 032381138 
401ชุมชนวัดกำแพงใต้(กำแพงสังฆรักษ์วิทยา)  032232466 
402ชุมชนวัดเจ็ดเสมียนนายมนตรี อารีกิจ 032397116 
403ชุมชนวัดเฉลิมอาสน์  032232645 
404ชุมชนวัดบ้านเลือก(โพธาภิรมย์)นายนพรัตน์ โม่มาลา 032232042 
405ชุมชนวัดหนองโพนายสุเทพ บุญประสพ 032389080 
406ธรรมาธิปไตยนายตระกูล ดีมังกร 032232375 
407บ้านเกาะโพธิ์งาม  032234284 
408บ้านเขาแหลมนายอรุณ แสนคำ 032720021 
409บ้านเนินม่วง(ประชาบำรุง)นายนพดล เมืองอู่   
410บ้านพุลุ้ง(กรป.กลางอุปถัมภ์)นายกิตติ เกิดทอง 032228031 
411บ้านหนองกระทุ่มนายไพทูลย์ บัวแตง 032389404 
412บ้านหนองกวางนายชัยวัฒน์ แสงอ่อน 032229337 
413บ้านหนองครึมนายเทอดเกียรติ มาประเทียบ 032711024 
414บ้านหนองตาพุดนายประสงค์ จันทร์โก๊ะ 032720017 
415วัดหนองมะค่านายฉลอง เกาสังข์ 032229495 
416บ้านหนองใยบัวนายพงศ์ศิริ จันทิวาสน์ 032330198 
417บ้านหนองสองห้องนางอัมพร สังข์พระกร 032720075 
418บ้านหาดสำราญ มิตรภาพที่207นางสาวรัตนา วงศ์ยะรา 032397463 
419วัดแก้วฟ้านายวินัย วิทยไพบูลย์สกุล 032711140 
420วัดขนอนนางนวลนภา ดำกลิ่น 032355163 
421วัดเขาชะงุ้มนางกัญญ์ภรณ์ วรรณศิริ 032226685 
422วัดเขาพระนางนภา เกาสังข์ 032359820 
423วัดเขาส้มนางสาวพูนศรี อาภรณ์รัตน์ 032229087 
424วัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป)นายพิเชษฐ์ ยานุวิริยะกุล 032232052 
425วัดโคกทองนางสาวชนิตา พิลาไชย 032359850 
426วัดจอมปราสาท(อุดมวิทยา)  032355100 
427วัดช่องพรานนายภิรมย์ โชติแดง 032359859 
428วัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล)นายวิรัตน์ มะโนวัฒนา 032234241 
429วัดดอนกระเบื้อง(ดอนกระเบื้องราษฎร์บำรุง)นางพนัชกร แก้ววิมล 032389024 
430วัดดอนทรายนายสุระพล เอี่ยมธนานุรักษ์ 032305122 
431วัดดีบอนนายณรงค์ แก้ววิมล 032232686 
432วัดตึกหิรัญราษฎร์(มหาธีรราชอนุสรณ์)  032397114 
433วัดท่ามะขาม(ท่ามะขามประชาอุทิศ)นายถนัดกิจ บรรพตสุวรรณ์ 032717277 
434วัดท่าหลวงพลนายชัยพร แสงมณีเดช 032397452 
435วัดนางแก้วนายกิตติพงศ์ ศรัทธาวาณิชย์ 032359172 
436วัดบ่อมะกรูด  032232395 
437วัดบางกะโด(สามัคคีวิทยาคาร)นายชาญณรงค์ เทียนวงษ์ 032383764 
439วัดบางลานนายเผด็จ ศรีอรุณ 032232415 
440วัดบ้านฆ้องนายลือศักดิ์ ปัญญาสาร 032232508 
441วัดบ้านหม้อ(ประชารังษี)นายนเรศ รณรงค์ฤทธิ์ 032232425 
442วัดโบสถ์นายปราโมทย์ รี้พล 032347682 
443วัดพระศรีอารย์นางนิษฐ์วดี จิรโรจน์ภิญโญ 032231751 
444วัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์)นางปวรดา ริมกาญจนวัฒน์ 032355183 
445วัดระฆังทองนายวิรัช สุขเสริม 032226742 
446วัดศรีประชุมชนนายก้องภพ ยี่หร่า 032397500 
447วัดสนามชัยนายไพโรจน์ อินทวัฒน์ 032397113 
448วัดสมถะ(สมถวิทยาคาร)นายปฐมพล ศรแผลง 032397186 
449วัดสร้อยฟ้านางปราณี ตันตระกูล 032711119 
450วัดหนองกลางดงนางสาวจินตนา เฮงจันทร์ 032359534 
451วัดหนองอ้อนายสมนึก ม้งน้อย 032231742 
452วัดหุบมะกล่ำนายจิตรกร จิตมณี 032232104 
453อนุบาลโพธารามนายยิ่ง แก้วมณี 032232054